Repa­ra­tion och ser­vice av metall­bear­bet­nings­mas­ki­ner och verk­tygs­mas­ki­ner

Ser­vice och underhåll av industriel­la mas­ki­ner var som helst 24h

CNC Ser­vice Cen­te­ri Oy

Vi är ett före­tag som erb­ju­der underhåll för industri och auto­ma­tion.

Vi samar­be­tar med fle­ra oli­ka impor­tö­rer för att garan­te­ra snab­ba leve­ran­ser av reserv­de­lar till näs­tan alla mär­ken.

Efter­som vår ser­vice är flexi­bel kan vi erb­ju­da 24h dejour på vec­kans alla dagar med snabb res­pons. 24h dejour.

Till våra tjäns­ter hör:

Svar­var

obe­roen­de av mär­ke:

 • före­byg­gan­de ser­vice
 • fel­re­pa­ra­tio­ner, elekt­ris­ka och meka­nis­ka
 • geo­met­ri mät­nin­gar och jus­te­ring
 • mas­kinflytt
 • använ­da­rut­bild­ning
 • laser­mät­nin­gar
 • under­sök­ning av skick samt test av begag­na­de mas­ki­ner (även utom­lands)
 • leda­rar­be­te
 • spin­del­la­ger

Verk­tygs­mas­ki­ner och fräs­mas­ki­ner

obe­roen­de av mär­ke:

 • före­byg­gan­de ser­vice
 • fel­re­pa­ra­tio­ner, elekt­ris­ka och meka­nis­ka
 • geo­met­ri mät­nin­gar och jus­te­ring
 • mas­kinflytt
 • använ­da­rut­bild­ning
 • laser­mät­nin­gar
 • under­sök­ning av skick samt test av begag­na­de mas­ki­ner (även utom­lands)
 • leda­rar­be­te
 • spin­del­la­ger

Robo­tar:

 • före­byg­gan­de ser­vice
 • fel­re­pa­ra­tio­ner (t.ex. sty­ren­hets­kort, repa­ra­tion och byte av kuggh­jul)
 • pro­gram­me­ring
 • använ­da­rut­bild­ning
 • mas­kinflytt
 • til­lägg av mas­ki­ner till robotcell
 • under­sök­ning av skick samt test av begag­na­de mas­ki­ner (även utom­lands)
För mas­kinflytt av mas­ki­ner upp till 65 ton har vi appa­ra­tur samt goda samar­bets­par­ter för lyft och trans­port. För jus­te­ring och repa­ra­tion av metall­bear­bet­nings­mas­ki­ner använ­der vi verk­tyg, mätin­stru­ment och ori­gi­nal­de­lar av hög kva­li­tet:
 • Mitu­to­yo
 • Mahr
 • Reni­saw
 • Hei­den­hain

Via oss får du även delar till oli­ka kont­rol­ler till ett kon­kur­rens­kraf­tigt pris

 • Fanuc
 • Sie­mens
 • Hei­den­hain
 • Mit­su­bis­hi
 • Fagor
 • Mazak

Samt alla SMC trycklufts­pro­duk­ter.

Samar­bets­part­ners

Tack för möj­lig­he­ten att bet­jä­na och skö­ta samar­be­tet med er

Om och när du vill anli­ta vår ser­vice, tag modigt kon­takt så kom­mer vi öve­rens om en kart­lägg­ning av nöd­vän­di­ga åtgär­der för appa­ra­tu­rens livscy­kel. Direkt till en per­so­nal­repre­sen­tant eller tillservice@cncservicecenteri.fi

Kon­tak­tupp­gif­ter

Johan­na Veh­vi­läi­nen
VD
044-9863471
johanna@cncservicecenteri.fi

Tee­mu Veh­vi­läi­nen
Robo­tar och auto­ma­tion
044 2381301
teemu@cncservicecenteri.fi

Sami Saa­ri­nen
Auto­ma­tion och el
sami@cncservicecenteri.fi
0405958996

Anu Hei­no­nen
Fak­tu­re­ring och reserv­de­lar
anu@cncservicecenteri.fi
0405878113

Tero Veh­vi­läi­nen
Underhåll Tek­ni­ker
044-9863469
tero@cncservicecenteri.fi

Jan­ne Veh­vi­läi­nen
Ser­vicec­hef
044-9863472
janne@cncservicecenteri.fi

Niko Puis­to
Auto­ma­tion och el
050-3438242
niko@cncservicecenteri.fi

Jari Nord­lund
Ser­vice­tek­ni­ker
044-9863470
jari@cncservicecenteri.fi

Aki Rii­ko­nen
Ser­vice och reserv­de­lar
044-5487852
aki@cncservicecenteri.fi

Vi bet­jä­nar på adres­sen:

Fak­tu­re­ring

Umpiai­dan­ku­ja 14, 29570 Söör­mark­ku

Björ­ne­borg

Pre­si­den­tespla­na­den 1B
28130 Björ­ne­borg

Åbo

Uni­ver­si­tets­ga­tan 34,
20100 Åbo